Algemene voorwaarden

Auteursrecht en Algemene voorwaarden

Auteursrecht
Ter bescherming van mijn foto’s en van de personen op de foto’s wordt er een logo/copyright/webadres op de foto’s geplaatst, deze dient in alle gevallen zichtbaar te zijn als men de foto’s gebruikt op social media en andere plaatsen op internet.
Het tonen van de foto’s op alle vormen van sociale media moet ten alle tijden onder vermelding van de naam: debbievandam.com
Wordt er door de klant niet aangegeven dat hun foto’s niet gedeeld mogen worden met derde, is de fotograaf vrij de bestanden te gebruiken voor reclame doeleinden en sociale media. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust altijd bij de fotograaf.
Alle foto’s mogen niet meer bewerkt worden nadat het van de fotograaf komt. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
—————————————
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Website: www.debbievandam.com
Email:info@debbievandam.com Telefoon: 06 33627300
Studio adres: Vest 7 4207 CJ Gorinchem  KVK: 59716460

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1.Algemeen
De foto’s op www.debbievandam.com zijn alleen bestemd voor de eigenaar, Debbie van Dam Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor consumptie.
De fotograaf kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.
De fotograaf kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
Bij gebruikmaking van de diensten van Debbie van Dam in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Achteraf kan er geen beroep op Debbie van Dam worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd.
2.Auteursrechten van de foto’s
Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van Debbie van Dam.
De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media) en in drukwerk (zoals flyers/kaartjes) of ander promotie materiaal. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf per email kenbaar te maken.
Het tonen van de foto’s op alle vormen van sociale media moet ten alle tijden onder vermelding van de naam: Debbie van Dam
Alle fotografische werken mogen niet meer bewerkt worden nadat het van de fotograaf komt. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
De foto’s worden tot 2 jaar na de fotoshoot bewaard.
3.Prijsopgaven, betalingen en prijzen
Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
De (koop)prijs luidt in euro’s.
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen: 1. Inclusief 21% BTW 2. exclusief reiskosten
Betaling geschiedt na afloop van de fotoshoot. Bij na bestellingen geschiedt betaling per factuur.
Indien betaling per factuur plaatsvindt, dient de betaling daarvan binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening.
De gebruiker is na verloop van de genoemde termijn van 7 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 75,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
4.Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
Annuleren voor een fotoshoot dient minimaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Wanneer dit niet het geval is zal Debbie van Dam de gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij.
5.Privacy & persoonsgegevens
Debbie van Dam zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.